2011-05-02
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa a prawo do kontroli decyzji zamawiającego

Ochrona tajemnicyJednym z powszechnym problemów, z którym borykają się zarówno zamawiający jak i wykonawcy, jest nadużywanie prawa do zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp wykonawca może bowiem zastrzec tajemnicę odnośnie praktycznie wszystkich podanych przez siebie informacji, za wyjątkiem informacji podawanych przy otwarciu ofert. Niektórzy zatem określają jako poufne praktycznie całość swych ofert.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji określa tajemnicę przedsiębiorstwa jako „niepodane do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności” (art. 11 ust. 4 u.z.n.k.). Odwołanie się do tej definicji nie pomaga jednak zazwyczaj w większości spornych kwestii. Jak bowiem ocenić, czy informacja ma wartość gospodarczą? Albo czy informacja jest rzeczywiście traktowana przez wykonawcę jako poufna? Najtrudniej rozwiązać problemy związane z poufnością informacji, które są analizowane przez zamawiającego w ramach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu lub w ramach oceny oferty. W tych sytuacjach bowiem skuteczne zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa oznacza pozbawienie innych wykonawców możliwości kontroli prawidłowości czynności zamawiającego.

Co zatem zrobić, gdy jeden wykonawca twierdzi, że opis jego doświadczenia w realizacji podobnych zamówień lub wykaz personelu objęty jest tajemnicą, zaś drugi temu oponuje? Jak wynika z uchwały Sądu Najwyższego zamawiający powinien zawsze badać, czy np. informacje te mają „wartość gospodarczą” i w związku z tym mogą być zastrzeżone. Ale jeśli zamawiający się pomyli i ujawni coś, co powinno być zastrzeżone? Wystawia się wówczas na odpowiedzialność na podstawie art. 23 u.z.n.k. za bezprawne ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Dlatego też zamawiający zazwyczaj w razie sporu, co do skuteczności zastrzeżenia, najbardziej lubią, gdy spór taki trafi do KIO. Orzeczenie KIO zwolni zamawiającego z ryzyka ewentualnego ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa. KIO zaś orzeka różnie. Czasami kazuistycznie, a czasami bardzo ogólnie.

Ww. przepis art. 8 ust. 3 Pzp implementuje art. 6 dyrektywy 18/2004. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C-450/06 zajmował się problemem informacji poufnych na gruncie poprzedniej dyrektywy 89/665/EEC. ETS stwierdził, że "Zasada ochrony informacji poufnych i tajemnic handlowych musi być tak stosowana, by dało się ją pogodzić z wymogami skutecznej ochrony prawnej i poszanowaniem prawa do obrony stron sporu”.   Z kolei w sprawie C‑438/04 ETS zauważył, że „organ powołany do rozpoznania odwołania od decyzji krajowego organu regulacyjnego zgodnie z art. 4 dyrektywy ramowej powinien dysponować wszelkimi informacjami wymaganymi do tego, by z pełną znajomością rzeczy orzekać w przedmiocie zasadności takiego odwołania, w tym informacjami poufnymi. Niemniej jednak ochrona takich informacji i tajemnic handlowych musi być zagwarantowana i tak dostosowana, by dało się ją pogodzić z wymogami skutecznej ochrony prawnej i poszanowaniem prawa do obrony stron sporu.”

ETS kładzie zatem nacisk na zbilansowanie interesu wykonawcy w zachowaniu poufności pewnych informacji z  koniecznością zapewnienia ochrony prawnej innym wykonawcom. Ciekawie podszedł to tej kwestii sąd szkocki w lutym br., który badając zastrzeżone przez wykonawcę informacje uznał, że mają one co prawda charakter poufny, jednak ich wartość gospodarcza (commercial sensitivity) jest tak niewielka, że zasada jawności przeważa w tym przypadku nad prawem do poufności. Można także spojrzeć, jak do tego problemu podchodzą inni unijni zamawiający, np. w Irlandii (patrz Appendix III). Pomocne może być także przyjrzenie się wytycznym stworzonym przez OGC (The Office of Government Commerce) w Anglii (zwłaszcza ciekawe są kazusy na str. 35-40 podlinkowanego dokumentu).

Z powyższego wynika jednak jasno, że zamawiający nie mogą odsunąć od siebie obowiązku weryfikacji zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Często zastrzeżenie tajemnicy nie jest w pełni zasadne. W razie wątpliwości warto pytać wykonawcę prosząc o szczegółowe uzasadnienie. Brak wyjaśnień lub bardzo ogólne wyjaśnienie będzie tutaj pomocną wskazówką. Ale nadal to zamawiający musi być sędzią w tej sprawie. Nie ma od tego odwrotu.

 

Autorem tego wpisu jest Tomasz Zalewski

.


Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Omawiamy wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE i ich wpływ na wykładnię prawa zamówień publicznych w Polsce. Śledzimy i komentujemy proces legislacyjny w Unii Europejskiej. Odnosimy się do aktualnych zagadnień polskiego orzecznictwa.

My w prasie

Zamieszczamy tu linki do artykułów prasowych poświęconych prawu zamówień publicznych - tych wyłącznie naszego autorstwa, jak i takich, w których komentujemy rzeczywistość prawną wraz z innymi ekspertami. Zobacz »

O autorach
Ostatnie komentarze
Archiwum
Tagi
dyrektywy (50)implementacja (44)nowelizacja (41)orzecznictwo TS (32)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (32)
zamówienia publiczne (31)dyrektywa obronna (30)dyrektywa klasyczna (27)2004/18/EC (20)wykluczenie wykonawców (19)polityka unijna (18)harmonizacja (18)varia (18)KIO (17)dialog techniczny (16)pytanie prejudycjalne (14)wykluczenie (12)artykuły prasowe (11)istotna zmiana umowy (10)zmiana umowy (10)Akademia EuroZamówień (10)UZP (10)zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (9)konferencje (9)wykonawca zagraniczny (9)konsorcjum (8)JEDZ (8)podwykonawca (8)informacja (7)offset (7)zmowy przetargowe (7)zasada proporcjonalności (7)partnerstwo innowacyjne (6)prawo antymonopolowe (6)Prezes UZP (6)SIWZ (6)odpowiedzialność karna (4)dyrektywy zamówieniowe (4)Chambers and Partners (4)Procurement Explorer (4)elektronizacja zamówień publicznych (4)Znalezione Polubione (4)wykonawcy (4)prawo autorskie (4)dialog konkurencyjny (4)innowacje (4)dyrektywy zamówieniowe 2014 (4)nieuczciwa konkurencja (4)Komisja Europejska (4)podwykonawstwo (4)polonizacja (4)odwołanie (4)czarna lista (3)pzp (3)podział zamówienia na części (3)umowy ramowe (3)usługi prawne (3)korupcja (3)zamówienia innowacyjne (3)utwór (3)korzystanie z potencjału osób trzecich (3)dokumenty (3)kary umowne (3)zmiana wykonawcy (3)zamówienia informatyczne (2)wybór najkorzystniejszej oferty (2)Sąd Najwyższy (2)dane osobowe (2)kryteria oceny ofert (2)tajemnica przedsiębiorstwa (2)wyrok KIO (2)umowy deweloperskie (2)Open-book (2)wpis od skargi (2)aplikacja mobilna (2)potencjał ekonomiczny (2)przetarg ograniczony (2)Platforma e-Zamówienia (2)UOKiK (2)zamawiający (2)odszkodowanie (2)prawo restrukturyzacyjne (2)roboty budowlane (2)EPMS (2)odrzucenie oferty (2)podatki w zamówieniach publicznych (1)rynek brytyjski (1)połączenia (1)zgoda na przetwarzanie danych osobowych (1)dobre praktyki (1)praca konkursowa (1)tryby udzielania zamówień publicznych (1)wydatki niekwalifikowalne (1)metadane (1)umowa z wykonawcą (1)klauzule niedozwolone (1)SPV (1)dotacje unijne (1)zamówienia podprogowe (1)negocjacje z ogłoszeniem (1)anonimowość w konkursie (1)Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (1)przetarg na usługi prawne (1)RPO (1)e-discovery (1)kryteria selekcji (1)test statystycznej jednorazowości (1)baza danych (1)gość bloga (1)innowacyjne zamówienia publiczne (1)blog (1)MyNetwork (1)roszczenie (1)skarga (1)ICT (1)cloud computing (1)umowy wzajemne (1)przejęcie długu (1)Unia Europejska (1)ryzyka kontraktowe (1)pliki elektroniczne (1)ochrona danych osobowych (1)konflikt interesów (1)unijny rynek zamówień publicznych (1)korekty finansowe (1)uciążliwe warunki umowy (1)metatagi (1)2014/24/UE (1)opis przedmiotu zamówienia (1)skan oferty (1)Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (1)sytuacja ekonomiczna (1)zasada anonimowości (1)regulamin dialogu (1)Zamówienia in-house (1)transformacja cyfrowa (1)naruszenie dóbr osobistych (1)POIŚ (1)anonimowość (1)zamówienie na usługi prawne (1)potencjał osób trzecich (1)konkurs (1)screening (1)start-up (1)doświadczenie (1)eafip (1)rozmowa (1)kontrahent (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog IPwSieci.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję