2020-08-14
Nowy krajowy taryfikator korekt finansowych dla beneficjentów środków unijnych – czy faktycznie usprawni zasady nakładania korekt finansowych?

Nowy taryfikator korekt finansowych stanowiący załącznik do Rozporządzenia w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień jest bezpośrednim tłumaczeniem tekstu tabeli z oficjalnego tłumaczenia decyzji Komisji Europejskiej na język polski. Zabieg ten spowodował, że mimo usystematyzowania, doprecyzowania rodzaju naruszeń i wartości korekt wiele użytych w tekście pojęć jest niezrozumiała, niezgodna z dotychczas stosowanym nazewnictwem na gruncie ustawy PZP. Powyższe może prowadzić do trudności interpretacyjnych, a co za tym idzie – niepewności w stosowaniu prawa. 

Autorem tekstu jest dr Magdalena Łuczak-Golenia.

  1. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień

W dniu 4 sierpnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22.06.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień [dalej: Rozporządzenie]. Podstawą prawną wydania Rozporządzenia jest delegacja ustawowa zawarta w art. 24 ust. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Dokument ten (tzw. krajowy taryfikator korekt finansowych) jest szczególnie istotny dla zamawiających realizujących zamówienia ze środków publicznych w ramach projektów objętych współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.

Zmiany w polskich przepisach podyktowane są decyzją Komisji Europejskiej z dnia 14 maja 2019 r. C (2019) 3452 w sprawie określenia i zatwierdzenia wytycznych dotyczących określania korekt finansowych dokonywanych przez Komisję w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię Europejską w ramach zarządzania dzielonego, w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych [dalej: Decyzja].

Podmioty otrzymujące dofinansowanie ze środków unijnych zobowiązane są do ich wydatkowania zgodnie z określonymi przepisami, procedurami.  Są to przepisy unijne dotyczące udzielania zamówień, przepisy krajowe – najważniejsza ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. [dalej: PZP], czy też różnego rodzaju wytyczne np. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Za błędy w stosowaniu prawa właściwe instytucje kontrolujące wydatkowanie środków unijnych mogą nałożyć na beneficjenta sankcję w postaci korekty finansowej.

Podstawą do nałożenia korekty finansowej zgodnie z taryfikatorem korekt wskazanym w Rozporządzeniu jest stwierdzenie wystąpienia nieprawidłowości przez właściwą instytucję. Pojęcie nieprawidłowości zdefiniowane jest w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. i  oznacza każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie jej budżetu nieuzasadnionym wydatkiem. Tym samym, aby na beneficjenta została nałożona korekta, musi nie tylko dojść do naruszenia prawa, ale naruszenie takie musi mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii.

Najistotniejsze zmiany, jakie wprowadza nowelizacja, dotyczą taryfikatora korekt – tabeli korekt, która stanowi załącznik do Rozporządzenia. Tabela będąca załącznikiem do Rozporządzenia przenosi tabelę z Decyzji, dodatkowo zawiera kolumnę wskazującą na odniesienia do przepisów prawa krajowego w dziedzinie zamówień.

Poza zmianą załącznika do Rozporządzenia, w samym Rozporządzeniu usunięto §7, §8, §11.  W treści załącznika do Rozporządzenia – tabeli korekt, usunięto widełki, w jakich może być nałożona korekta za dane naruszenie, w zamian wskazano konkretne stawki procentowe za konkretne naruszanie, dlatego też usunięto z Rozporządzenia dotychczasowy §7 i §8, które dawały możliwość miarkowania kary w ramach wskazanych widełek.

W ramach nowelizacji usunięto również dotychczasowy § 11 Rozporządzenia. Ustawodawca powołał się na Decyzję, która wskazała, że jej wytyczne mają zastosowanie nie tylko wtedy, kiedy zamówienie ma charakter transgraniczny, ale także wtedy, gdy w przepisach krajowych (uwzględniając warunki umowne lub warunki udzielenia dotacji) wprost zobowiązano beneficjentów funduszy UE do przestrzegania krajowych przepisów dotyczących zamówień publicznych lub podobnych przepisów, nawet jeżeli tacy beneficjenci nie są sami instytucjami zamawiającymi w rozumieniu dyrektyw.

  1. Zmiany w taryfikatorze korekt

Tabela korekt stanowiąca załącznik do Rozporządzenia odzwierciedla tekst tabeli z oficjalnego tłumaczenia decyzji Komisji Europejskiej na język polski. Tabela korekt ma nową systematykę, wskazuje również na nowe uchybienia, za które może zostać nałożona korekta. Poniżej analiza poszczególnych, wybranych wskazanych w tabeli uchybień oraz stawek procentowych korekt.

Kategoria 1: Ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacje istotnych warunków zamówienia

1)    Nieopublikowanie ogłoszenia o zamówieniu lub nieuzasadnione bezpośrednie udzielenie zamówienia (tj. niezgodna z prawem procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu)

Korektą w wysokości 100 % sankcjonowany jest brak publikacji ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z odpowiednimi przepisami. Dotyczy to również sytuacji, kiedy udzielono zamówienia bezpośrednio tj. np. z wolnej ręki, bez uprzedniej publikacji ogłoszenia, jeżeli zamawiający nie był uprawniony do zastosowania procedury udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Jeżeli ogłoszenie opublikowano za pomocą innych środków niż wymagane w przepisach, korekta wynosi 25%.

2)    Sztuczny podział zamówień

Korekta w wysokości 100% dotyczyć będzie naruszenia polegającego na sztucznym podziale zamówienia na roboty budowlane, usługi, dostawy na części, w rezultacie którego wartość każdego zamówienia dotyczącego części robót budowlanych / dostaw / usług jest niższa niż próg określony we właściwych przepisach, co służy uniknięciu publikacji we właściwym publikatorze. Korekta dotyczy również sytuacji, kiedy z uwagi na sztuczny, niewłaściwy podział zamówienia na części, kwota wartości zamówienia jest na tyle niska, że jego udzielenie nie wymaga publikacji ogłoszenia.

3)    Brak uzasadnienia dla odstąpienia od podzielenia zamówienia na części

Korekta w wysokości 5% przewidziana jest, jeżeli zamawiający nie wskazuje głównych powodów, dla których postanowiono nie dzielić zamówienia na części lub nie umożliwiać składania ofert częściowych, co może mieć wpływ na ograniczenie konkurencji.

4)    Nieprzestrzeganie terminów składania ofert lub terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w postępowaniu lub brak przedłużania terminów składania ofert w przypadku wprowadzania istotnych zmian w dokumentach zamówienia

Mowa tutaj o terminach właściwych dla danego trybu postępowania wskazanych w PZP.

Korekta 100 % - właściwe terminy skrócono o co najmniej 85% lub termin jest nie dłuższy niż 5 dni.

Korekta 25 % - właściwe terminy skrócono o co najmniej 50% (ale o mniej niż 85%).

Korekta 10% - właściwe terminy skrócono o co najmniej 30% (ale o mniej niż 50%) lub w przypadku wprowadzania istotnych zmian w dokumentach zamówienia nie przedłużono terminów składania ofert.

Korekta 5% - terminy określone we właściwych przepisach skrócono o mniej niż 30%.

5)    Nieopublikowanie informacji o przedłużeniu terminów składania ofert lub brak przedłużenia terminów składania ofert

W wyniku nowelizacji Rozporządzenia podkreślono znaczenie publikacji informacji o wydłużeniu terminu na składanie ofert. Chodzi tutaj o sytuacje, kiedy zamawiający zmienia pierwotny termin na składanie ofert, nie publikując jednocześnie informacji o zmianie. Wysokość korekty wynosi 5%, jeżeli początkowe terminy składania ofert (lub składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) były prawidłowe, zgodne z przepisami, ale przedłużono je bez odpowiedniej, wymaganej przez PZP publikacji – w odpowiednim publikatorze, niemniej informacja została opublikowana za pomocą innych środków np. tylko na stronie internetowej zamawiającego.  Korekta wynosi 10%, jeżeli informacja o zmianie w ogóle nie została opublikowana.

6)    Nieopublikowanie w ogłoszeniu o zamówieniu kryteriów kwalifikacji lub kryteriów udzielenia zamówienia (i ich wagi), lub warunków realizacji zamówień, lub specyfikacji technicznej lub brak przedstawienia wystarczająco szczegółowego opisu kryteriów udzielenia zamówienia i ich wagi lub brak przekazania/publikacji wyjaśnień / dodatkowych informacji

Sankcją w wysokości 10% obarczone jest nieopublikowanie w ogłoszeniu o zamówieniu warunków realizacji zamówień lub specyfikacji technicznej. Podobną sankcję ustawodawca przewidział za braki w zakresie wskazania, opisania w ogłoszeniu o zamówieniu, czy też w specyfikacji kryteriów udzielania zamówienia ich wagi, co skutkuje bezzasadnym ograniczeniem konkurencji. Przepis wskazuje również na sytuacje, kiedy nie przekazano wszystkim oferentom ani nie opublikowano wyjaśnień lub dodatkowych informacji związanych z kryteriami kwalifikacji lub kryteriami udzielenia zamówienia, mowa tutaj np. o informacjach przekazywanych wykonawcom w ramach odpowiedzi na zadawane przez nich pytania w trakcie postępowania.

7)    Zastosowanie kryteriów kwalifikacji, warunków realizacji, specyfikacji technicznej, kryteriów wykluczenia, które ograniczają wykonawcom dostęp do zamówienia – wyłączenie sankcji w przypadku naruszeń marginalnych dot. wskazania na znaki towarowe, marki, normy

Jeżeli dyskryminacja w zakresie kryteriów kwalifikacji, warunków realizacji, specyfikacji technicznej, kryteriów wykluczenia wynika z nieuzasadnionych preferencji krajowych, regionalnych, lokalnych korekta wynosi 25%. Jeżeli zastosowano dyskryminacyjne warunki, ale mimo to zapewniono minimalny poziom konkurencji, tj. otrzymano i przyjęto od pewnej liczby wykonawców oferty spełniające kryteria kwalifikacji, korekta wynosi 10%.

W przypadku zastosowania innych kryteriów, warunków niż wynikające z preferencji krajowych, regionalnych, lokalnych, niemniej prowadzących do ograniczenia wykonawcom dostępu do konkretnego postępowania, korekta wynosi 10%. Mowa tutaj o sytuacjach, gdy np. zamawiający wymaga minimalnych poziomów zdolności w odniesieniu do konkretnego zamówienia, związanych z przedmiotem zamówienia, ale wymagania te nie są proporcjonalne do potrzeb wykonania zamówienia, albo zamawiający wymaga produktów konkretnej firmy oznakowanych konkretnymi znakami towarowymi, marką bez jednoczesnego wskazania, iż zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Istotna zmiana wprowadzona nowelizacją to wyłączenie sankcji w sytuacji, kiedy zamawiający w SIWZ wskazał na wymóg związany z konkretnym znakiem towarowym, marką bez jednoczesnego wskazania na dopuszczalność rozwiązań równoważnych, niemniej naruszenie to miało charakter marginalny – tj.  gdy takie wymogi są związane z częściami pomocniczymi umowy i ich potencjalny wpływ na budżet Unii Europejskiej jest wyłącznie formalny. Jako przykład na powyższe wyłączenie można wskazać sytuację, kiedy zamówienie opiewa na kilka milionów złotych, a wskazanie na znak towarowy dotyczy jakiegoś drobnego urządzenia o wartości kilkunastu, kilkudziesięciu złotych.

8)    Niewystarczająca lub nieprecyzyjna definicja przedmiotu zamówienia

W aktualnym brzmieniu przepis przewiduje korektę w wysokości 10%. jeżeli opis w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest niewystarczający lub niedokładny, co może zniechęcać potencjalnych wykonawców do złożenia oferty, a co za tym idzie -  ograniczać konkurencję. Warto przy tym wskazać, iż zamawiający na etapie prowadzenia postępowania - jeżeli zorientuje się, iż opis przedmiotu zamówienia jest dla wykonawców niejasny, np. padną pytania w tym zakresie od wykonawców - może doprecyzować zapisy, co wyeliminuje ryzyko sankcji.

9)    Nieuzasadnione ograniczenie podwykonawstwa

Na zamawiającego - beneficjenta może być nałożona korekta w wysokości 5%, jeżeli w dokumentacji zamówienia, np. w specyfikacji technicznej nakłada się ograniczenia na korzystanie z usług podwykonawców w odniesieniu do części zamówienia ustalonej w sposób abstrakcyjny jako pewien odsetek tego zamówienia niezależnie od tego, czy możliwa jest weryfikacja możliwości potencjalnych podwykonawców i bez podawania zasadniczego charakteru zadań, których to dotyczy. Mowa tutaj o ograniczeniu podwykonawstwa co do procentowej ilości zakresu zamówienia, a nie konkretnych zadań, zakresów objętych zamówieniem.

Kategoria 2: Kwalifikacja oferentów i ocena ofert

1)    Wprowadzono zmiany w kryteriach kwalifikacji (lub specyfikacji technicznej) po otwarciu ofert lub kryteria te (lub specyfikacja) zostały zastosowane nieprawidłowo

Sankcją w wysokości 25% karana jest zmiana kryteriów kwalifikacji po otwarciu ofert, na etapie oceny ofert, jeżeli prowadzi do nieprawidłowego wyboru oferty najkorzystniejszej, nieprawidłowego odrzucenia ofert, co nie miałoby miejsca, gdyby nie zmiany dokonane po otwarciu ofert. Sankcja grozi również za nieprawidłowe zastosowanie kryteriów kwalifikacji.

2)    Ocena ofert na podstawie kryteriów udzielenia zamówienia różniących się od kryteriów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub ocena na podstawie dodatkowych kryteriów udzielenia zamówienia, których nie opublikowano

Sankcja w wysokości 10% przewidziana jest, jeżeli zamawiający ocenił oferty na podstawie kryteriów oceny ofert różniących się od tych wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ, czy też zastosował dodatkowe, nowe, niepublikowane kryteria oceny ofert. Wyżej wymienione  działanie uznaje się za poważną nieprawidłowość i sankcjonuje się ją korektą w wysokości 25%, jeżeli działanie takie miało skutek dyskryminujący - na podstawie nieuzasadnionych preferencji krajowych, regionalnych i lokalnych.

3)    Niewystarczająca ścieżka audytu na potrzeby udzielenia zamówienia

Korekta w wysokości 25% nakładana jest na zamawiającego, jeżeli dokumentacja zgromadzona przez zamawiającego w trakcie postępowania jest niewystarczająca, aby uzasadnić udzielenie zamówienia, chodzi tutaj o naruszenie zasady przejrzystości postępowania. Mowa tu o dokumentacji, jaką zamawiający jest zobowiązany wytworzyć, zgromadzić w trakcie postępowania przetargowego. I tak można tu wskazać na protokół postępowania oraz wszelkie załączniki do protokołu jak np. dokumentacja SIWZ, ogłoszenia wraz z potwierdzeniem ich opublikowania zgodnie z przepisami, korespondencja prowadzona z wykonawcami w trakcie postępowania, ogłoszenia dotyczące informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej itp. Jako poważna nieprawidłowość traktowana jest odmowa dostępu do przedmiotowej dokumentacji i sankcjonowana jest korektą w wysokości 100%.

4)    Negocjacje w toku postępowania o udzielenie zamówienia, w tym modyfikacja oferty zwycięskiej podczas oceny

Korektą w wysokości 25% sankcjonowane jest działanie zamawiającego, o ile zamawiający zgodził się na modyfikacje oferty wykonawcy w trakcie oceny ofert, co prowadzi do udzielenia zamówienia temu wykonawcy, czy też w procedurze otwartej zamawiający negocjuje z którymkolwiek wykonawcą na etapie oceny ofert, co prowadzi do zasadniczej modyfikacji zamówienia w porównaniu z pierwotnymi warunkami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Powyższe nie obejmuje oczywiście sytuacji, gdy właściwe przepisy pozwalają wykonawcy na uzupełnienie, doprecyzowanie, skompletowanie informacji i dokumentów. Jako przykład takich przepisów można wskazać art. 87 PZP.

5)    Nieprawidłowe wcześniejsze związki kandydatów/oferentów z instytucją zamawiającą

Rozporządzenie po nowelizacji wskazuje na sankcję korekty w wysokości 25% w przypadku, kiedy porada, jaką instytucja zamawiająca uzyskała wcześniej, czyli przed rozpoczęciem procedury przetargowej ze strony oferenta, powoduje zakłócenie konkurencji lub skutkuje naruszeniem zasad niedyskryminacji, równego traktowania i przejrzystości. Zapis ten, w mojej ocenie, może budzić duże wątpliwości, biorąc pod uwagę, iż pojęcie „porada” jest pojęciem szerokim, niedookreślonym i nie występuje w PZP. Najprawdopodobniej chodzi tutaj o udział wykonawcy w przygotowaniu postępowania, który kolejno składa ofertę w tym postępowaniu, co w efekcie prowadzi do jego uprzywilejowania. Dlatego bardzo istotne jest, aby zamawiający umiał wykazać, w powyższej sytuacji, iż zostały zachowane środki gwarantujące zachowanie konkurencji.

10) Nieuzasadnione odrzucenie rażąco niskich ofert

Korektą w wysokości 25% jest sankcjonowane odrzucenie przez zamawiającego oferty wykonawcy, jeżeli w przypadku tej oferty występuje ryzyko  rażąco niskiej ceny, o ile zamawiający uprzednio nie zwróci się do wykonawcy o wyjaśnienie ceny oferty, czy też nie będzie w stanie dowieść, iż dokonał oceny odpowiedzi wykonawcy w tym zakresie. Przedmiotowe postanowienia mają mobilizować wykonawcę do dokładnego zbadania ceny oferty przed jej ewentualnym odrzuceniem z uwagi na rażąco niską cenę.

11) Konflikt interesów wpływający na wyniki postępowania o udzielenie zamówienia

Korektą w wysokości 25% sankcjonowany jest każdy przypadek, w którym stwierdzono nieujawniony lub niewystarczająco ograniczony konflikt interesów, zgodnie z art. 24 dyrektywy 2014/24/UE (lub art. 35 dyrektywy 2014/23/UE, lub art. 42 dyrektywy 2014/25/UE), a danemu oferentowi udzielono danego zamówienia lub danych zamówień. Pod pojęciem konfliktu interesów należy rozumieć każdą sytuację, w której członkowie personelu zamawiającego lub dostawcy usług w zakresie obsługi zamówień, działającego w imieniu zamawiającego, biorący udział w prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogący wpłynąć na wynik tego postępowania, mają bezpośrednio lub pośrednio interes finansowy, ekonomiczny lub interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia.

12) Zmowa przetargowa / porozumienie ograniczające konkurencję

W przypadku zmowy przetargowej, porozumienia ograniczającego konkurencję wysokość korekty zależy od wskazanych w tabeli korekt sytuacji np., czy w postępowaniu uczestniczyli tylko wykonawcy będący w zmowie, czy też inni, czy osoba ze strony zamawiającego udzielała wsparcia wykonawcom będącym w zmowie [możliwe są korekty w wysokości 10%, 25%, 100%]. Co ważne, zmowa przetargowa, porozumienie ograniczające konkurencję musi być stwierdzone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sąd lub inny właściwy organ.

Kategoria 3: Realizacja zamówienia

1)    Zmiana umowy z naruszeniem PZP

Korekta nakładana jest na zamawiającego, jeżeli wprowadził on w umowie zmiany  (w tym ograniczenie zakresu zamówienia) niezgodnie z art. 144 PZP, art. 72 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE. Korekta wynosi 25% wartości pierwotnego zamówienia, czy też wartości nowych prac budowlanych, dostaw, usług, jeżeli zostały one zlecone w wyniku niedozwolonej, sprzecznej z art. 144 PZP zmiany umowy. Jeżeli niedozwolona zmiana umowy doprowadzi do wzrostu ceny ponad 50% wartości pierwotnego zamówienia, na zamawiającego może zostać nałożona korekta w wysokości 25% wartości pierwotnego zamówienia i 100% zamówień – robót, usług, dostaw, które zostały wykonane z uwagi na zmianę umowy.

 

  1. Podsumowanie

Nowelizacja Rozporządzenia zmienia systematykę tabeli korekt, doprecyzowuje zakres naruszeń oraz w sposób jednoznaczny określa wartość procentową korekty za dane naruszenie. W mojej ocenie dużym minusem nowelizacji jest to, że wprowadza ona do treści Rozporządzenia nazewnictwo, które nie funkcjonuje w przepisach krajowych dotyczących zamówień publicznych, w szczególności w PZP. W efekcie ocena naruszeń, a co za tym idzie nakładanie korekt - co następuje na gruncie krajowym - może nastręczać trudności. Bezpośrednie tłumaczenie tekstu z Decyzji, bez uwzględnienia specyfiki polskiego języka prawniczego, niezastosowanie ugruntowanych na gruncie krajowym pojęć, tylko wprowadzanie nowych nie jest zabiegiem korzystnym dla skutecznego i sprawnego stosowania prawa. Wszelkie nieścisłości, wątpliwości z tym związane zostaną za pewne wyjaśnione przez orzecznictwo. Ustawodawca powinien jednak brać pod uwagę, iż to na ogół beneficjenci ponoszą koszt takich wyjaśnień tj. zmuszeni są do kwestionowania decyzji organów kontrolujących nakładających korekty, co jest kosztowne i czasochłonne. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest, kiedy przepisy są implementowane w taki sposób, że ich stosowanie nie budzi wątpliwości, jest jasne i klarowne zarówno dla beneficjentów, jak i organów kontrolujących.

 


Artykuł autorstwa Magdaleny Łuczak-Goleni ukazał się na łamach dziennika Rzeczpospolita >>

 

.


Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Omawiamy wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE i ich wpływ na wykładnię prawa zamówień publicznych w Polsce. Śledzimy i komentujemy proces legislacyjny w Unii Europejskiej. Odnosimy się do aktualnych zagadnień polskiego orzecznictwa.

My w prasie

Zamieszczamy tu linki do artykułów prasowych poświęconych prawu zamówień publicznych - tych wyłącznie naszego autorstwa, jak i takich, w których komentujemy rzeczywistość prawną wraz z innymi ekspertami. Zobacz »

O autorach
Ostatnie komentarze
Archiwum
Tagi
dyrektywy (50)implementacja (44)nowelizacja (41)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (33)zamówienia publiczne (33)
orzecznictwo TS (32)dyrektywa obronna (30)dyrektywa klasyczna (27)2004/18/EC (20)wykluczenie wykonawców (19)polityka unijna (18)harmonizacja (18)varia (18)KIO (18)dialog techniczny (16)pytanie prejudycjalne (14)wykluczenie (12)artykuły prasowe (11)Akademia EuroZamówień (10)UZP (10)istotna zmiana umowy (10)zmiana umowy (10)wykonawca zagraniczny (10)zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (9)konferencje (9)podwykonawca (8)konsorcjum (8)JEDZ (8)informacja (7)offset (7)zmowy przetargowe (7)zasada proporcjonalności (7)Prezes UZP (6)SIWZ (6)partnerstwo innowacyjne (6)prawo antymonopolowe (6)wykonawcy (5)dyrektywy zamówieniowe 2014 (4)nieuczciwa konkurencja (4)Komisja Europejska (4)podwykonawstwo (4)polonizacja (4)odwołanie (4)odpowiedzialność karna (4)dyrektywy zamówieniowe (4)Chambers and Partners (4)Procurement Explorer (4)elektronizacja zamówień publicznych (4)Znalezione Polubione (4)prawo autorskie (4)dialog konkurencyjny (4)innowacje (4)korupcja (3)zamówienia innowacyjne (3)utwór (3)korzystanie z potencjału osób trzecich (3)dokumenty (3)kary umowne (3)zmiana wykonawcy (3)czarna lista (3)pzp (3)podział zamówienia na części (3)kryteria oceny ofert (3)tajemnica przedsiębiorstwa (3)umowy ramowe (3)usługi prawne (3)umowy deweloperskie (2)Open-book (2)unijny rynek zamówień publicznych (2)wpis od skargi (2)aplikacja mobilna (2)potencjał ekonomiczny (2)przetarg ograniczony (2)Platforma e-Zamówienia (2)UOKiK (2)zamawiający (2)odszkodowanie (2)prawo restrukturyzacyjne (2)roboty budowlane (2)EPMS (2)odrzucenie oferty (2)zamówienia informatyczne (2)wybór najkorzystniejszej oferty (2)Sąd Najwyższy (2)dane osobowe (2)wyrok KIO (2)roszczenie (1)skarga (1)ICT (1)cloud computing (1)umowy wzajemne (1)przejęcie długu (1)Unia Europejska (1)ryzyka kontraktowe (1)pliki elektroniczne (1)ochrona danych osobowych (1)konflikt interesów (1)korekty finansowe (1)uciążliwe warunki umowy (1)metatagi (1)2014/24/UE (1)opis przedmiotu zamówienia (1)skan oferty (1)Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (1)sytuacja ekonomiczna (1)zasada anonimowości (1)regulamin dialogu (1)Zamówienia in-house (1)transformacja cyfrowa (1)naruszenie dóbr osobistych (1)POIŚ (1)anonimowość (1)zamówienie na usługi prawne (1)potencjał osób trzecich (1)konkurs (1)screening (1)start-up (1)doświadczenie (1)eafip (1)rozmowa (1)kontrahent (1)podatki w zamówieniach publicznych (1)rynek brytyjski (1)połączenia (1)zgoda na przetwarzanie danych osobowych (1)dobre praktyki (1)praca konkursowa (1)tryby udzielania zamówień publicznych (1)wydatki niekwalifikowalne (1)metadane (1)umowa z wykonawcą (1)klauzule niedozwolone (1)SPV (1)dotacje unijne (1)zamówienia podprogowe (1)negocjacje z ogłoszeniem (1)anonimowość w konkursie (1)Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (1)przetarg na usługi prawne (1)RPO (1)e-discovery (1)kryteria selekcji (1)test statystycznej jednorazowości (1)baza danych (1)gość bloga (1)innowacyjne zamówienia publiczne (1)blog (1)MyNetwork (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog IPwSieci.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.



Akceptuję