2019-08-13
Najnowsze orzeczenie KIO - charakter kosztorysów dołączonych do oferty, przy wynagrodzeniu ryczałtowym, jest wiążący
Autor: Goście
Komentarzy: (0) Tagi: KIO

Zgodnie z najnowszym orzeczeniem KIO obowiązek weryfikowania poprawności obliczenia ceny oferty przez zamawiającego dotyczy również wynagrodzenia ryczałtowego, a charakter kosztorysów dołączonych do oferty wskazującej na wynagrodzenie ryczałtowe, jest wiążący.

Autorem tekstu jest dr Magdalena Łuczak-Golenia. 

W stanie faktycznym niniejszej sprawy zgodnie z formularzem oferty wykonawca miał wskazać na wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia, obliczone zgodnie z formularzem cenowym (kosztorysem) stanowiącym integralną część oferty; kosztorysy w podziale na poszczególne branże robót stanowiły załączniki do SIWZ. Zamawiający wskazał w SIWZ, że cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Zamawiający w trakcie oceny ofert nabrał wątpliwości co do wartości ceny w jednej z ofert, ponieważ inna była kwota podana jako ryczałt za wykonanie przedmiotu umowy, a inna wychodziła po zsumowaniu wszystkich branżowych kosztorysów, które po zsumowaniu z założenia miały wskazywać na całościową cenę ryczałtową. Wobec powyższego zamawiający wezwał wykonawcę w trybie art. 87 ust. 1 PZP do złożenia wyjaśnień w zakresie treści oferty. Wykonawca w odpowiedzi wskazał, iż omyłka wynika z błędu w pobraniu i subsumpcji danych przez arkusz kalkulacyjny. W efekcie zamawiający na mocy art. 87 ust. 2 pkt. 3 PZP poprawił omyłkę w kosztorysie ofertowym polegającą na błędnym iloczynie ceny jednostkowej i ilości robót, kolejno zamawiający samodzielnie zsumował załączone do oferty kosztorysy i określił na nowo wartość oferty wykonawcy. Inny z wykonawców uznał ww. działania zamawiającego za niedopuszczalne, wskazując, iż wynagrodzenie wykonawcy zostało określone jako ryczałtowe, a tym samym załączone do oferty kosztorysy mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy korekty oferty.

Krajowa Izba Odwoławcza w orzeczeniu z dnia 10 lipca 2019 r. KIO 1205/19 nie podzieliła ww. argumentacji odwołującego. KIO podkreśliła, że „niezależnie od przyjętego w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego modelu wynagrodzenia żaden przepis PZP nie zwalnia zamawiającego z obowiązku weryfikacji poprawności obliczenia ceny oferty, zwłaszcza w przypadkach, w których - jak w tej sprawie - wykonawcy zobligowani byli do przedstawienia dokumentów stanowiących podstawę wyliczenia ceny oferty”. Jednocześnie KIO przypomniała, że przepis art. 88 ust. 1 pkt 3 lit. a PZP, zgodnie z którym w przypadku oferty z ceną ryczałtową przyjmowało się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia, został uchylony w wyniku nowelizacji z 2008r.

KIO wskazała, iż zaakceptowanie poglądu o niewiążącym charakterze kosztorysów utrudniałoby, a wręcz uniemożliwiałoby zamawiającemu skuteczne przeprowadzenie procedury oceny rażąco niskiej ceny, której dopuszczalność nie jest ograniczona przyjętym w danej sprawie modelem wynagrodzenia wykonawcy.

.


Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Omawiamy wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE i ich wpływ na wykładnię prawa zamówień publicznych w Polsce. Śledzimy i komentujemy proces legislacyjny w Unii Europejskiej. Odnosimy się do aktualnych zagadnień polskiego orzecznictwa.

My w prasie

Zamieszczamy tu linki do artykułów prasowych poświęconych prawu zamówień publicznych - tych wyłącznie naszego autorstwa, jak i takich, w których komentujemy rzeczywistość prawną wraz z innymi ekspertami. Zobacz »

O autorach
Ostatnie komentarze
Archiwum
2023
Tagi
dyrektywy (50)implementacja (44)nowelizacja (41)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (33)zamówienia publiczne (33)
orzecznictwo TS (32)dyrektywa obronna (30)dyrektywa klasyczna (27)2004/18/EC (20)wykluczenie wykonawców (19)harmonizacja (18)varia (18)KIO (18)polityka unijna (18)dialog techniczny (16)pytanie prejudycjalne (14)wykluczenie (12)artykuły prasowe (11)Akademia EuroZamówień (10)UZP (10)istotna zmiana umowy (10)zmiana umowy (10)wykonawca zagraniczny (10)zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (9)konferencje (9)podwykonawca (8)konsorcjum (8)JEDZ (8)zmowy przetargowe (7)zasada proporcjonalności (7)informacja (7)offset (7)Prezes UZP (6)SIWZ (6)partnerstwo innowacyjne (6)prawo antymonopolowe (6)wykonawcy (5)podwykonawstwo (4)polonizacja (4)odwołanie (4)odpowiedzialność karna (4)dyrektywy zamówieniowe (4)Chambers and Partners (4)Procurement Explorer (4)elektronizacja zamówień publicznych (4)Znalezione Polubione (4)prawo autorskie (4)dialog konkurencyjny (4)innowacje (4)dyrektywy zamówieniowe 2014 (4)nieuczciwa konkurencja (4)Komisja Europejska (4)zamówienia innowacyjne (3)utwór (3)korzystanie z potencjału osób trzecich (3)dokumenty (3)kary umowne (3)zmiana wykonawcy (3)czarna lista (3)pzp (3)podział zamówienia na części (3)kryteria oceny ofert (3)tajemnica przedsiębiorstwa (3)umowy ramowe (3)usługi prawne (3)korupcja (3)unijny rynek zamówień publicznych (2)wpis od skargi (2)aplikacja mobilna (2)potencjał ekonomiczny (2)przetarg ograniczony (2)Platforma e-Zamówienia (2)UOKiK (2)zamawiający (2)odszkodowanie (2)prawo restrukturyzacyjne (2)roboty budowlane (2)EPMS (2)odrzucenie oferty (2)zamówienia informatyczne (2)wybór najkorzystniejszej oferty (2)Sąd Najwyższy (2)dane osobowe (2)wyrok KIO (2)umowy deweloperskie (2)Open-book (2)pliki elektroniczne (1)ochrona danych osobowych (1)konflikt interesów (1)korekty finansowe (1)uciążliwe warunki umowy (1)metatagi (1)2014/24/UE (1)opis przedmiotu zamówienia (1)skan oferty (1)Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (1)sytuacja ekonomiczna (1)zasada anonimowości (1)regulamin dialogu (1)Zamówienia in-house (1)transformacja cyfrowa (1)naruszenie dóbr osobistych (1)POIŚ (1)anonimowość (1)zamówienie na usługi prawne (1)potencjał osób trzecich (1)konkurs (1)screening (1)start-up (1)doświadczenie (1)eafip (1)rozmowa (1)kontrahent (1)podatki w zamówieniach publicznych (1)rynek brytyjski (1)połączenia (1)zgoda na przetwarzanie danych osobowych (1)dobre praktyki (1)praca konkursowa (1)tryby udzielania zamówień publicznych (1)wydatki niekwalifikowalne (1)metadane (1)umowa z wykonawcą (1)klauzule niedozwolone (1)SPV (1)dotacje unijne (1)zamówienia podprogowe (1)negocjacje z ogłoszeniem (1)anonimowość w konkursie (1)Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (1)przetarg na usługi prawne (1)RPO (1)e-discovery (1)kryteria selekcji (1)test statystycznej jednorazowości (1)baza danych (1)gość bloga (1)innowacyjne zamówienia publiczne (1)blog (1)MyNetwork (1)roszczenie (1)skarga (1)ICT (1)cloud computing (1)umowy wzajemne (1)przejęcie długu (1)Unia Europejska (1)ryzyka kontraktowe (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog IPwSieci.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję