2019-05-24
KIO po raz kolejny o terminie związania ofertą

Brak terminu związania ofertą jest podstawą do jej odrzucenia tylko w sytuacji, kiedy wykonawca nie wyrazi zgody na związanie ofertą w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego – czytamy w uchwale KIO.

Autorem tekstu jest dr Magdalena Łuczak-Golenia.

Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale z 4 kwietnia 2019 r. sygn. akt: KIO/KU 24/19 potwierdziła zasadę, iż upływ terminu związania ofertą jest podstawą do odrzucenia oferty w trybie art. 98 ust. 1 pkt. 7a ustawy Prawo zamówień publicznych tylko w sytuacji, kiedy wykonawca wezwany przez zamawiającego do przedłużenia terminu związania ofertą nie wyrazi na to zgody. KIO wskazała, że zamawiający nie może odrzucić oferty wykonawcy, jeżeli ten samodzielnie nie przedłużył okresu związania ofertą, bez wezwania zamawiającego. KIO podkreśliła, iż upływ terminu nie decyduje o nieskuteczności oferty, a jedynie o braku obowiązku po stronie wykonawcy do zawarcia umowy na wcześniej obowiązujących warunkach. Tym samym, jeśli wykonawca wyrazi zgodę, umowa może być zawarta.

Uchwała jest o tyle istotna, że zapadła w odpowiedzi na zastrzeżenia zamawiającego do informacji o wyniku kontroli doraźnej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Oznacza to, że Prezes UZP nie zgadza się z ugruntowanym poglądem orzecznictwa w ww. zakresie, w ramach kontroli stara się w odmienny sposób interpretować przepisy. Uchwała KIO może stanowić motywację dla zamawiających do zgłaszania zastrzeżeń do wyników kontroli. Warto bowiem pamiętać, iż zgodnie z treścią art. 167 ust. 2 PZP w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Prezes UZP jest zobowiązany przekazać zastrzeżenia do zaopiniowania przez KIO.

Uchwała zapadła w odniesieniu do następującego stanu faktycznego. Z uwagi na wydłużający się czas prowadzenia postępowania przetargowego w trybie PZP wykonawca dwa razy wydłużył termin związania ofertą, raz na wniosek zamawiającego, drugi raz z własnej inicjatywy. Mimo ww. czynności termin związania ofertą nie objął całego okresu oceny ofert, w tym również momentu poinformowania przez zamawiającego wykonawców o wyniku badania ofert i oceny ofert oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej. Zamawiający nie odrzucił oferty wykonawcy, przyjmując że sankcją odrzucenia oferty obwarowany jest jedynie przypadek, w którym wykonawca wyraźnie odmówi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Prezes UZP w ramach kontroli przedmiotowego postępowania zakwestionował prawidłowość działania zamawiającego, wskazując, iż zamawiający naruszył przepis art. 89 ust. 1 pkt. 7a PZP poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy w zaistniałym stanie faktycznym. 

KIO nie podzieliła stanowiska Prezesa UZP. KIO przypomniała orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-35/17 Saferoad Grawil sp. z o.o. i Saferoad Kabex sp. z o.o. przeciwko GDDKiA Oddział w Poznaniu z dnia 13.07.2017 r., gdzie TSUE wskazał, iż przesłanek wykluczenia wykonawcy/ odrzucenia jego oferty nie należy interpretować w sposób rozszerzający; w art. 89 ust. 1 pkt. 7a mowa o niewyrażeniu zgody poprzez odmowę, która powinna przyjąć formę czynnego działania wykonawcy, przepis nie odnosi się do bierności wykonawcy.

Termin związania ofertą w świetle przepisów KC

KIO w orzeczeniu odniosła się również pośrednio do postanowień ustawy Kodeks cywilny, dotyczących oferty i podkreśliła, iż kwestia odrzucenia oferty w przypadku upływu terminu związania ofertą jest w sposób wyczerpujący uregulowana w ustawie PZP, a zatem trudno w tym zakresie odwoływać się do postanowień KC. Niemniej interpretacja postanowień KC dotyczących terminu związania ofertą, a kolejno możliwości zawarcia umowy w przypadku upływu tego terminu jest istotna z perspektywy zamawiających udzielających zamówień na podstawie przepisów KC, z wyłączeniem przepisów PZP.

W ww. orzeczeniu KIO podkreśliła, że obecne brzmienie art. 66 KC wskazuje, iż termin związania ofertą nie stanowi już kluczowej cechy oferty. Przepis wskazuje bowiem, iż oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy, przy czym w § 2 tego artykułu wpisano dyspozytywnie skutki nieoznaczenia tego terminu – tylko w postaci dookreślenia tego terminu. Treść art. 70 [3] KC - oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert, chyba że w warunkach przetargu zastrzeżono inaczej. Z ww. analizy można by wywieść, iż również w świetle przepisów KC nie ma przeciwwskazań prawnych, aby zamawiający zawarł umowę z wybranym wykonawcą już po wygaśnięciu terminu związania ofertą, zgodnie z zasadą, że upływ terminu nie decyduje o nieskuteczności oferty, a jedynie o braku obowiązku po stronie wykonawcy do zawarcia umowy.

Warto przy tym pamiętać, że z uwagi na dyspozytywny charakter przepisu 70 [3] KC zamawiający ma możliwość w przetargu w ogłoszeniu o nim i warunkach określić rozwiązania odmienne od przewidzianych w KC. Tym samym każdy przypadek wymaga odrębnej analizy.

.


Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Omawiamy wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE i ich wpływ na wykładnię prawa zamówień publicznych w Polsce. Śledzimy i komentujemy proces legislacyjny w Unii Europejskiej. Odnosimy się do aktualnych zagadnień polskiego orzecznictwa.

My w prasie

Zamieszczamy tu linki do artykułów prasowych poświęconych prawu zamówień publicznych - tych wyłącznie naszego autorstwa, jak i takich, w których komentujemy rzeczywistość prawną wraz z innymi ekspertami. Zobacz »

O autorach
Ostatnie komentarze
Archiwum
2023
Tagi
dyrektywy (50)implementacja (44)nowelizacja (41)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (33)zamówienia publiczne (33)
orzecznictwo TS (32)dyrektywa obronna (30)dyrektywa klasyczna (27)2004/18/EC (20)wykluczenie wykonawców (19)harmonizacja (18)varia (18)KIO (18)polityka unijna (18)dialog techniczny (16)pytanie prejudycjalne (14)wykluczenie (12)artykuły prasowe (11)Akademia EuroZamówień (10)UZP (10)istotna zmiana umowy (10)zmiana umowy (10)wykonawca zagraniczny (10)zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (9)konferencje (9)podwykonawca (8)konsorcjum (8)JEDZ (8)zmowy przetargowe (7)zasada proporcjonalności (7)informacja (7)offset (7)Prezes UZP (6)SIWZ (6)partnerstwo innowacyjne (6)prawo antymonopolowe (6)wykonawcy (5)podwykonawstwo (4)polonizacja (4)odwołanie (4)odpowiedzialność karna (4)dyrektywy zamówieniowe (4)Chambers and Partners (4)Procurement Explorer (4)elektronizacja zamówień publicznych (4)Znalezione Polubione (4)prawo autorskie (4)dialog konkurencyjny (4)innowacje (4)dyrektywy zamówieniowe 2014 (4)nieuczciwa konkurencja (4)Komisja Europejska (4)zamówienia innowacyjne (3)utwór (3)korzystanie z potencjału osób trzecich (3)dokumenty (3)kary umowne (3)zmiana wykonawcy (3)czarna lista (3)pzp (3)podział zamówienia na części (3)kryteria oceny ofert (3)tajemnica przedsiębiorstwa (3)umowy ramowe (3)usługi prawne (3)korupcja (3)unijny rynek zamówień publicznych (2)wpis od skargi (2)aplikacja mobilna (2)potencjał ekonomiczny (2)przetarg ograniczony (2)Platforma e-Zamówienia (2)UOKiK (2)zamawiający (2)odszkodowanie (2)prawo restrukturyzacyjne (2)roboty budowlane (2)EPMS (2)odrzucenie oferty (2)zamówienia informatyczne (2)wybór najkorzystniejszej oferty (2)Sąd Najwyższy (2)dane osobowe (2)wyrok KIO (2)umowy deweloperskie (2)Open-book (2)pliki elektroniczne (1)ochrona danych osobowych (1)konflikt interesów (1)korekty finansowe (1)uciążliwe warunki umowy (1)metatagi (1)2014/24/UE (1)opis przedmiotu zamówienia (1)skan oferty (1)Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (1)sytuacja ekonomiczna (1)zasada anonimowości (1)regulamin dialogu (1)Zamówienia in-house (1)transformacja cyfrowa (1)naruszenie dóbr osobistych (1)POIŚ (1)anonimowość (1)zamówienie na usługi prawne (1)potencjał osób trzecich (1)konkurs (1)screening (1)start-up (1)doświadczenie (1)eafip (1)rozmowa (1)kontrahent (1)podatki w zamówieniach publicznych (1)rynek brytyjski (1)połączenia (1)zgoda na przetwarzanie danych osobowych (1)dobre praktyki (1)praca konkursowa (1)tryby udzielania zamówień publicznych (1)wydatki niekwalifikowalne (1)metadane (1)umowa z wykonawcą (1)klauzule niedozwolone (1)SPV (1)dotacje unijne (1)zamówienia podprogowe (1)negocjacje z ogłoszeniem (1)anonimowość w konkursie (1)Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (1)przetarg na usługi prawne (1)RPO (1)e-discovery (1)kryteria selekcji (1)test statystycznej jednorazowości (1)baza danych (1)gość bloga (1)innowacyjne zamówienia publiczne (1)blog (1)MyNetwork (1)roszczenie (1)skarga (1)ICT (1)cloud computing (1)umowy wzajemne (1)przejęcie długu (1)Unia Europejska (1)ryzyka kontraktowe (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog IPwSieci.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję