2016-04-12
Spóźniona implementacja nowych dyrektyw zamówieniowych może słono kosztować

Autorką tego wpisu jest dr Aneta Wala.

Z informacji prasowych wynika, że zdaniem przedstawicieli administracji rządowej projekt noweli Prawa zamówień publicznych nie zostanie co prawda uchwalony do 18 kwietnia, jednak z tego powodu nie grożą nam sankcje ze strony UE . Czy na pewno?

Prawdą jest, że nieznaczne opóźnienie we wdrożeniu dyrektyw unijnych: 2014/24/UE i 2014/25/UE w dziedzinie zamówień publicznych nie spowoduje wniesienia przez Komisję Europejską skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub nałożenia kary finansowej w oparciu o art. 258 i 260 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Tym niemniej, zamawiający, którzy po dniu 18 kwietnia 2016 r. ogłoszą postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości od progów unijnych, które oparte jest na dofinansowaniu z funduszy unijnych, nie mogą spać spokojnie.

Przepisy unijne dotyczące nakładania korekt finansowych

Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 36) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności (…)

jako nieprawidłowość w wydatkowaniu środków unijnych uznaje się:

każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie EFSI, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem;

Zgodnie z art. 143 ww. rozporządzenia odpowiedzialność za badanie nieprawidłowości, dokonywanie wymaganych korekt finansowych oraz odzyskiwanie kwot spoczywa w pierwszej kolejności na państwach członkowskich.

Państwa członkowskie powinny dokonać korekt finansowych w związku z pojedynczymi lub systemowymi nieprawidłowościami stwierdzonymi w operacjach lub programach operacyjnych. Korekty finansowe polegają na anulowaniu całości lub części wkładu publicznego w ramach operacji lub programu operacyjnego. Państwa członkowskie biorą pod uwagę charakter i wagę nieprawidłowości oraz straty finansowe poniesione przez fundusze polityki spójności lub EFMR i stosują proporcjonalną korektę.

Korekty nakładane przez Komisję Europejską

Również Komisja Europejska zgodnie z art. 85 oraz 144 ww. rozporządzenia może nakładać korekty finansowe.

Na podstawie art. 84 ww. rozporządzenia Komisja może dokonywać korekt finansowych w drodze anulowania całości lub części wkładu Unii do programu i odzyskania od państwa członkowskiego, w celu wyłączenia z finansowania unijnego wydatków, które naruszają obowiązujące przepisy prawa.

Na podstawie art. 144 Komisja może także dokonywać korekt finansowych za pomocą aktów wykonawczych, w drodze anulowania całości lub części wkładu unijnego na rzecz programu operacyjnego zgodnie z art. 85, jeżeli w wyniku analiz stwierdzi, między innymi, że państwo członkowskie nie wywiązało się ze swoich zobowiązań zawartych we ww. art. 143.

Komisja dokonuje korekt finansowych na podstawie indywidualnych przypadków stwierdzonych nieprawidłowości oraz bierze pod uwagę, czy nieprawidłowość jest systemowa. Jeżeli nie jest możliwe precyzyjne określenie kwoty nieprawidłowych wydatków poniesionych przez fundusze polityki spójności lub EFMR, Komisja przyjmuje za podstawę korekty finansowej stawkę zryczałtowaną lub ekstrapolowaną.

Przykład praktyczny

Powyższa kwestia jest dosyć złożona. Tytułem przykładu, jak w oparciu o naruszenie dyrektyw unijnych w dziedzinie zamówień publicznych Komisja Europejska nakładała korekty finansowe, można podać orzeczenie Sądu (ósma izba) z dnia 31 stycznia 2013 r. – Hiszpania przeciwko Komisji (sprawa T‑235/11).

Podsumowanie

Choć zasady nakładania korekt finansowych związanych z naruszeniami prawa unijnego przy wydatkowaniu funduszy unijnych są dość skomplikowane, nie powinno ulegać wątpliwości, że brak zastosowania przepisów nowych dyrektyw zamówieniowych do postępowań wszczętych po 18 kwietnia br., w których wydatkowane są środki z tych funduszy, rodzi ryzyko nałożenia korekt finansowych.

Zamawiający ogłaszając po dniu 18 kwietnia 2016 r. postępowania o wartości od progów unijnych w oparciu o przepisy dotychczasowej ustawy Prawo zamówień publicznych, powinni się zatem liczyć z ryzykiem nałożenia korekt finansowych z uwagi na nieprawidłowości, tj. udzielenie zamówień niezgodnie z obowiązującym prawem unijnym w dziedzinie zamówień publicznych.

Powinni oni zatem albo poczekać z ogłoszeniem postępowania na wejście w życie nowelizacji albo przeanalizować starannie warunki zamówienia pod kątem ich zgodności z nowymi dyrektywami zamówieniowymi UE oraz możliwości bezpośredniego zastosowania przepisów tych dyrektyw.

 

[Akualizacja 26 kwietnia 2016 r.] W dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się artykul Sławomira Wikariaka pt. "Zamówienia publiczne: Możemy stracić część unijnych dotacji" nawiązującego do naszego bloga. Warto przytoczyć kilka fragmentów:

"– Groźba utraty części dofinansowania jest nie tyle możliwa, ile w zasadzie oczywista – ostrzega dr Włodzimierz Dzierżanowski, prezes Grupy Doradczej Sienna. Jego zdaniem można teraz najwyżej minimalizować wysokość korekt finansowych. – Bo ich nałożenia już raczej nie da się uniknąć – kwituje."

"– Sposobem na doprowadzenie do zgodności z dyrektywą może być zadanie pytania do ogłoszenia przez wykonawcę, który powoła się na bezpośrednią stosowalność danego postanowienia dyrektywy. Jeśli w odpowiedzi na nie zamawiający zastosuje takie postanowienie dyrektywy, to wówczas niejako doprowadzi do zgodności ogłoszenia z przepisami unijnymi – tłumaczy dr Aneta Wala, powołując się na wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 22 czerwca 1989 r. (sprawa C-103/88 Fratelli Costanzo). Zastrzega jednak, że z tej możliwości mogą skorzystać tylko zamawiający będący reprezentantami państwa, w tym organy administracji państwowej i samorządowej."

.

Komentarze
Nick: Tylko ktore przepisy obecnej ustawy miałyby byc niezgodne z nowymi dyrektywami ? Bo jakos nie widze sensownego przykładu - najważniejsze zmiany elektronizacji zamowien wchodzą dopiero w 2018 roku
2016-04-13

Tomasz Zalewski: To temat na obszerne opracowanie. Na szczęście w międzyczasie UZP taką listę opublikował - https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/test, która jest dobrym punktem wyjścia. Na pewno jednak nie jest to lista wyczerpująca.
2016-04-18
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Omawiamy wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE i ich wpływ na wykładnię prawa zamówień publicznych w Polsce. Śledzimy i komentujemy proces legislacyjny w Unii Europejskiej. Odnosimy się do aktualnych zagadnień polskiego orzecznictwa.

My w prasie

Zamieszczamy tu linki do artykułów prasowych poświęconych prawu zamówień publicznych - tych wyłącznie naszego autorstwa, jak i takich, w których komentujemy rzeczywistość prawną wraz z innymi ekspertami. Zobacz »

O autorach
Ostatnie komentarze
Archiwum
Tagi
dyrektywy (50)implementacja (44)nowelizacja (41)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (33)zamówienia publiczne (33)
orzecznictwo TS (32)dyrektywa obronna (30)dyrektywa klasyczna (27)2004/18/EC (20)wykluczenie wykonawców (19)polityka unijna (18)harmonizacja (18)varia (18)KIO (18)dialog techniczny (16)pytanie prejudycjalne (14)wykluczenie (12)artykuły prasowe (11)Akademia EuroZamówień (10)UZP (10)istotna zmiana umowy (10)zmiana umowy (10)wykonawca zagraniczny (10)zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (9)konferencje (9)podwykonawca (8)konsorcjum (8)JEDZ (8)informacja (7)offset (7)zmowy przetargowe (7)zasada proporcjonalności (7)Prezes UZP (6)SIWZ (6)partnerstwo innowacyjne (6)prawo antymonopolowe (6)wykonawcy (5)dyrektywy zamówieniowe 2014 (4)nieuczciwa konkurencja (4)Komisja Europejska (4)podwykonawstwo (4)polonizacja (4)odwołanie (4)odpowiedzialność karna (4)dyrektywy zamówieniowe (4)Chambers and Partners (4)Procurement Explorer (4)elektronizacja zamówień publicznych (4)Znalezione Polubione (4)prawo autorskie (4)dialog konkurencyjny (4)innowacje (4)korupcja (3)zamówienia innowacyjne (3)utwór (3)korzystanie z potencjału osób trzecich (3)dokumenty (3)kary umowne (3)zmiana wykonawcy (3)czarna lista (3)pzp (3)podział zamówienia na części (3)kryteria oceny ofert (3)tajemnica przedsiębiorstwa (3)umowy ramowe (3)usługi prawne (3)umowy deweloperskie (2)Open-book (2)unijny rynek zamówień publicznych (2)wpis od skargi (2)aplikacja mobilna (2)potencjał ekonomiczny (2)przetarg ograniczony (2)Platforma e-Zamówienia (2)UOKiK (2)zamawiający (2)odszkodowanie (2)prawo restrukturyzacyjne (2)roboty budowlane (2)EPMS (2)odrzucenie oferty (2)zamówienia informatyczne (2)wybór najkorzystniejszej oferty (2)Sąd Najwyższy (2)dane osobowe (2)wyrok KIO (2)roszczenie (1)skarga (1)ICT (1)cloud computing (1)umowy wzajemne (1)przejęcie długu (1)Unia Europejska (1)ryzyka kontraktowe (1)pliki elektroniczne (1)ochrona danych osobowych (1)konflikt interesów (1)korekty finansowe (1)uciążliwe warunki umowy (1)metatagi (1)2014/24/UE (1)opis przedmiotu zamówienia (1)skan oferty (1)Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (1)sytuacja ekonomiczna (1)zasada anonimowości (1)regulamin dialogu (1)Zamówienia in-house (1)transformacja cyfrowa (1)naruszenie dóbr osobistych (1)POIŚ (1)anonimowość (1)zamówienie na usługi prawne (1)potencjał osób trzecich (1)konkurs (1)screening (1)start-up (1)doświadczenie (1)eafip (1)rozmowa (1)kontrahent (1)podatki w zamówieniach publicznych (1)rynek brytyjski (1)połączenia (1)zgoda na przetwarzanie danych osobowych (1)dobre praktyki (1)praca konkursowa (1)tryby udzielania zamówień publicznych (1)wydatki niekwalifikowalne (1)metadane (1)umowa z wykonawcą (1)klauzule niedozwolone (1)SPV (1)dotacje unijne (1)zamówienia podprogowe (1)negocjacje z ogłoszeniem (1)anonimowość w konkursie (1)Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (1)przetarg na usługi prawne (1)RPO (1)e-discovery (1)kryteria selekcji (1)test statystycznej jednorazowości (1)baza danych (1)gość bloga (1)innowacyjne zamówienia publiczne (1)blog (1)MyNetwork (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog IPwSieci.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję