2015-12-08
Czy restrukturyzacja wykonawcy wykluczy go z postępowania?

Współautorką tego wpisu jest dr Aneta Wala.

1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne oraz istotna nowelizacja ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (zmieniająca jej nazwę na Prawo upadłościowe). Zwraca uwagę brak stosownej nowelizacji art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, który odwołuje się do terminologii dotychczasowej ustawy upadłościowej.

Art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp stanowi, iż z postępowania wyklucza się wykonawców, w stosunku do których:

  • otwarto likwidację lub
  • ogłoszono ich upadłość, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

W nowym stanie prawnym ogłoszenie upadłości będzie miało, co do zasady, jedynie skutek likwidacyjny. Zawarcie układu będzie w postępowaniu upadłościowym mogło nastąpić jedynie w wyjątkowych okolicznościach, tj. w sytuacji, gdy zostanie uprawdopodobnione, że układ zostanie nie tylko przyjęty, ale również wykonany. Co więcej, ogłoszenie upadłości przewiduje wyłącznie nowa ustawa Prawo upadłościowe. Możliwość zawarcia układu z wierzycielami przewidziana została z kolei w ustawie Prawo restrukturyzacyjne.

Mając na uwadze brzmienie nieznowelizowanego przepisu art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, od 1 stycznia 2016 roku z postępowania nie można będzie wykluczyć wykonawcy, wobec którego otwarto postępowanie restrukturyzacyjne w oparciu o nową ustawę Prawo restrukturyzacyjne.

 W tym miejscu warto wskazać, że nowe Prawo restrukturyzacyjne wyróżnia cztery rodzaje postępowań:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu
  • przyspieszone postępowanie układowe
  • postępowanie układowe
  • postępowanie sanacyjne

Ustawodawca powinien zatem przeanalizować ryzyka płynące z każdego z tych postępowań dla realizacji zamówień publicznych i zdecydować, czy lub które z tych postępowań powinny skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania. W szczególności trzeba mieć na uwadze postępowanie sanacyjne. Jak wskazano w literaturze, procedura ta przeznaczona jest w szczególności dla przedsiębiorstw niewypłacalnych, które jednak z pewnych względów warto ratować1. Postępowanie to zakłada oprócz zawarcia układu, także dalej idące działania mające na celu restrukturyzację przedsiębiorstwa dłużnika. Mogą one polegać na częściowej lub całkowitej realizacji planu sanacyjnego w trakcie postępowania z możliwością wykorzystania instrumentów do redukcji zatrudnienia czy odstępowania od umów wzajemnych. Jak wskazują komentatorzy, sanacja to okazja do tego, aby rozwiązać niekorzystne kontrakty, bez związania którymi dłużnik będzie mógł wrócić na tory niezakłóconego funkcjonowania 2. Powyższe zdaje się stanowić istotne zagrożenie dla realizacji zamówień publicznych.

Naszym zdaniem, w tej sytuacji konieczna jest pilna interwencja ustawodawcy i dostosowanie treści wyżej przywołanego przepisu ustawy Pzp do nowych przepisów o upadłości i restrukturyzacji. Ustawodawca zauważył oczywiście potrzebę dostosowania licznych przepisów do nowego Prawa restrukturyzacyjnego, wśród nich m. in. przepisów spec ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych, gdzie zrównano ogłoszenie upadłości z otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego. Niestety zabrakło podobnej zmiany w odniesieniu do ustawy Pzp.

Tak samo brak jest dostrzeżenia tego problemu w ramach projektu nowej ustawy prawo zamówień publicznych. Ostatni znany nam projekt datowany na 5 grudnia 2015 r. przewiduje w przepisie art. 91 ust. 2 pkt 1 niezmienioną w stosunku do aktualnej ustawy Pzp przesłankę wykluczenia z uwagi na ogłoszenie upadłości.

 

Autorem tego wpisu jest Tomasz Zalewski

Tekst powstał przy wsparciu radców prawnych z praktyki postępowań sądowych i administracyjnych - Damroki Kościelak i Radosława Cebelińskiego.

 


 

[1] B. Sierakowski, N. Frosztęga, Cztery sposoby na ratowanie firmy, Nowe prawo restrukturyzacyjne, Gazeta Prawna, nr 139 z 21 lipca 2015 r.

[2] Ibidem

.


Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Omawiamy wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE i ich wpływ na wykładnię prawa zamówień publicznych w Polsce. Śledzimy i komentujemy proces legislacyjny w Unii Europejskiej. Odnosimy się do aktualnych zagadnień polskiego orzecznictwa.

My w prasie

Zamieszczamy tu linki do artykułów prasowych poświęconych prawu zamówień publicznych - tych wyłącznie naszego autorstwa, jak i takich, w których komentujemy rzeczywistość prawną wraz z innymi ekspertami. Zobacz »

O autorach
Ostatnie komentarze
Archiwum
2023
Tagi
dyrektywy (50)implementacja (44)nowelizacja (41)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (33)orzecznictwo TS (32)
zamówienia publiczne (31)dyrektywa obronna (30)dyrektywa klasyczna (27)2004/18/EC (20)wykluczenie wykonawców (19)varia (18)KIO (18)polityka unijna (18)harmonizacja (18)dialog techniczny (16)pytanie prejudycjalne (14)wykluczenie (12)artykuły prasowe (11)istotna zmiana umowy (10)zmiana umowy (10)Akademia EuroZamówień (10)UZP (10)zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (9)konferencje (9)wykonawca zagraniczny (9)konsorcjum (8)JEDZ (8)podwykonawca (8)informacja (7)offset (7)zmowy przetargowe (7)zasada proporcjonalności (7)Prezes UZP (6)SIWZ (6)partnerstwo innowacyjne (6)prawo antymonopolowe (6)wykonawcy (5)podwykonawstwo (4)polonizacja (4)odwołanie (4)odpowiedzialność karna (4)dyrektywy zamówieniowe (4)Chambers and Partners (4)Procurement Explorer (4)elektronizacja zamówień publicznych (4)Znalezione Polubione (4)prawo autorskie (4)dialog konkurencyjny (4)innowacje (4)dyrektywy zamówieniowe 2014 (4)nieuczciwa konkurencja (4)Komisja Europejska (4)zamówienia innowacyjne (3)utwór (3)korzystanie z potencjału osób trzecich (3)dokumenty (3)kary umowne (3)zmiana wykonawcy (3)czarna lista (3)pzp (3)podział zamówienia na części (3)kryteria oceny ofert (3)tajemnica przedsiębiorstwa (3)umowy ramowe (3)usługi prawne (3)korupcja (3)potencjał ekonomiczny (2)przetarg ograniczony (2)Platforma e-Zamówienia (2)UOKiK (2)zamawiający (2)odszkodowanie (2)prawo restrukturyzacyjne (2)roboty budowlane (2)EPMS (2)odrzucenie oferty (2)zamówienia informatyczne (2)wybór najkorzystniejszej oferty (2)Sąd Najwyższy (2)dane osobowe (2)wyrok KIO (2)umowy deweloperskie (2)Open-book (2)wpis od skargi (2)aplikacja mobilna (2)zasada anonimowości (1)regulamin dialogu (1)Zamówienia in-house (1)transformacja cyfrowa (1)naruszenie dóbr osobistych (1)POIŚ (1)anonimowość (1)zamówienie na usługi prawne (1)potencjał osób trzecich (1)konkurs (1)screening (1)start-up (1)doświadczenie (1)eafip (1)rozmowa (1)kontrahent (1)podatki w zamówieniach publicznych (1)rynek brytyjski (1)połączenia (1)zgoda na przetwarzanie danych osobowych (1)dobre praktyki (1)praca konkursowa (1)tryby udzielania zamówień publicznych (1)wydatki niekwalifikowalne (1)metadane (1)umowa z wykonawcą (1)klauzule niedozwolone (1)SPV (1)dotacje unijne (1)zamówienia podprogowe (1)negocjacje z ogłoszeniem (1)anonimowość w konkursie (1)Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (1)przetarg na usługi prawne (1)RPO (1)e-discovery (1)kryteria selekcji (1)test statystycznej jednorazowości (1)baza danych (1)gość bloga (1)innowacyjne zamówienia publiczne (1)blog (1)MyNetwork (1)roszczenie (1)skarga (1)ICT (1)cloud computing (1)umowy wzajemne (1)przejęcie długu (1)Unia Europejska (1)ryzyka kontraktowe (1)pliki elektroniczne (1)ochrona danych osobowych (1)konflikt interesów (1)unijny rynek zamówień publicznych (1)korekty finansowe (1)uciążliwe warunki umowy (1)metatagi (1)2014/24/UE (1)opis przedmiotu zamówienia (1)skan oferty (1)Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (1)sytuacja ekonomiczna (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog IPwSieci.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję