2014-08-28
Progi badania rażąco niskiej ceny w prawodawstwie państw europejskich

Współautorem wpisu jest Piotr Kunicki

Razem z kolegami z biur Eversheds w Europie, przygotowaliśmy krótkie zestawienie obowiązujących w poszczególnych państwach europejskich rozwiązań prawnych regulujących wszczęcie przez zamawiającego badania rażąco niskiej ceny zawartej w ofercie złożonej w toku postępowania o udzielenie zamówienia. W chwili obecnej polski Parlament pracuje nad nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, która zakłada wprowadzenie progu 30% wartości szacunkowej zamówienia lub średniej arytmetycznej pozostałych ofert, który zobowiązywałby zamawiającego do wszczęcia procedury wyjaśniania rażąco niskiej ceny zawartej w ofercie wykonawcy. Wyjaśnienia te mają stanowić podstawę dla zamawiającego do stwierdzenia, czy zaoferowana cena jest faktycznie rażąco niska, zagrażająca należytemu wykonaniu umowy – czy też jest bardzo niska, ale wciąż zapewnia należyte wykonanie umowy.

Podobne regulacje prawne zawarte są w innych systemach prawnych obowiązujących w państwach europejskich, aczkolwiek w większości z nich nie zdecydowano się na wprowadzenie progów dotyczących badania rażąco niskiej ceny.

Będziemy wdzięczni za Państwa opinie w zakresie potrzeby wprowadzenia takiego progu w polskim prawie. Gdyby chcieli Państwo uzyskać bardziej szczegółowe informacje w zakresie rozwiązań prawnych obowiązujących w państwach wskazanych w poniższej tabeli, zapraszamy do kontaktu.

.

Komentarze
Kinga: Badanie rażąco niskiej ceny w Niemczech jest przeprowadzane w każdym postępowaniu i stanowi III etap procesu wyboru oferty najkorzystniejszej (są łącznie 4 etapy następujące po sobie kolejno). Etap ten to ocena adekwatności i służy zbadaniu, czy cena oferty nie jest rażąco niska w stosunku do świadczenia. Jeśli oferty posiadają rażąco niską cenę w stosunku do świadczenia, wówczas zamawiający sprawdza pojedyncze pozycje oferty zanim udzieli zamówienia zgodnie z §16 pkt 6 VOL/A (dla zamówień na dostawy i usługi poniżej progów unijnych) i §19 pkt. 6 VOL/A (dla zamówień na dostawy i usługi powyżej progów unijnych) oraz §16 ust. 6 pkt 1 i 2 VOB/A (dla zamówień na roboty budowlane). W tym celu żąda od wykonawcy w formie pisemnej wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływa na wysokość ceny. Zamawiający w swojej decyzji musi uwzględnić wynik z tej kontroli. Jeśli cena jest sprzeczna w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający w oparciu o powyższe przepisy nie można udzielić zamówienia i odrzuca ofertę. Punktem wyjścia do badania rażąco niskiej ceny jest z zasady (nieuregulowanym żadnym przepisem prawnym) wartości szacunkowa zamówienia oraz wartości ofert wykonawców. Prawdą jest, że nie ma również żadnego przepisu określającego próg kwalifikowania ceny oferty jako rażąco niskiej, natomiast w orzecznictwie dot. zamówień publicznych na roboty budowlane wspomina się o istnieniu rażąco niskiej ceny w przypadku różnicy na poziomie 10%-20% między cenami dwóch ofert z najniższą ceną. Niezależnie, każda z instytucji zamawiających może samodzielnie ustalić taki próg, np. 25%. W przypadku zamówień na dostawy i usługi, taki próg nie jest również ustalony. Orzecznictwo w tym przypadku podkreśla, że to zamawiający sami dokonują oceny kwestii rażąco niskiej ceny, jednak nie mogą odrzucić oferty z tego powodu, jeśli odchylenie wynosi do 20%. Wykluczenie ofert z rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia służy przede wszystkim ochronie instytucji zamawiających, które chcą uniknąć nienależytego wykonania świadczenia. Niska cena zaoferowanego świadczenia nie musi od razu oznaczać, że wykonawca nie wywiąże się z zobowiązania. Oferowanie takiej ceny może wystąpić w przypadku, gdy przedsiębiorstwo, chcąc wejść na nowy rynek. Wówczas świadomie obniża cenę nie naruszając jakości wykonania, co w takim przypadku nie prowadzi do odrzucenia oferty (Orzeczenie OLG Düsseldorf z dn. 12.10.2005 r. w spr. Verg 37/05).
2014-09-17

Tomasz Zalewski: Dziękujemy za komentarz. Istotnie poszerza wiedzę nt praktyki badania rażąco niskiej ceny w Niemczech.
2014-09-18
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Omawiamy wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE i ich wpływ na wykładnię prawa zamówień publicznych w Polsce. Śledzimy i komentujemy proces legislacyjny w Unii Europejskiej. Odnosimy się do aktualnych zagadnień polskiego orzecznictwa.

My w prasie

Zamieszczamy tu linki do artykułów prasowych poświęconych prawu zamówień publicznych - tych wyłącznie naszego autorstwa, jak i takich, w których komentujemy rzeczywistość prawną wraz z innymi ekspertami. Zobacz »

O autorach
Ostatnie komentarze
Archiwum
2023
Tagi
dyrektywy (50)implementacja (44)nowelizacja (41)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (33)zamówienia publiczne (33)
orzecznictwo TS (32)dyrektywa obronna (30)dyrektywa klasyczna (27)2004/18/EC (20)wykluczenie wykonawców (19)harmonizacja (18)varia (18)KIO (18)polityka unijna (18)dialog techniczny (16)pytanie prejudycjalne (14)wykluczenie (12)artykuły prasowe (11)Akademia EuroZamówień (10)UZP (10)istotna zmiana umowy (10)zmiana umowy (10)wykonawca zagraniczny (10)zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (9)konferencje (9)podwykonawca (8)konsorcjum (8)JEDZ (8)zmowy przetargowe (7)zasada proporcjonalności (7)informacja (7)offset (7)Prezes UZP (6)SIWZ (6)partnerstwo innowacyjne (6)prawo antymonopolowe (6)wykonawcy (5)podwykonawstwo (4)polonizacja (4)odwołanie (4)odpowiedzialność karna (4)dyrektywy zamówieniowe (4)Chambers and Partners (4)Procurement Explorer (4)elektronizacja zamówień publicznych (4)Znalezione Polubione (4)prawo autorskie (4)dialog konkurencyjny (4)innowacje (4)dyrektywy zamówieniowe 2014 (4)nieuczciwa konkurencja (4)Komisja Europejska (4)zamówienia innowacyjne (3)utwór (3)korzystanie z potencjału osób trzecich (3)dokumenty (3)kary umowne (3)zmiana wykonawcy (3)czarna lista (3)pzp (3)podział zamówienia na części (3)kryteria oceny ofert (3)tajemnica przedsiębiorstwa (3)umowy ramowe (3)usługi prawne (3)korupcja (3)unijny rynek zamówień publicznych (2)wpis od skargi (2)aplikacja mobilna (2)potencjał ekonomiczny (2)przetarg ograniczony (2)Platforma e-Zamówienia (2)UOKiK (2)zamawiający (2)odszkodowanie (2)prawo restrukturyzacyjne (2)roboty budowlane (2)EPMS (2)odrzucenie oferty (2)zamówienia informatyczne (2)wybór najkorzystniejszej oferty (2)Sąd Najwyższy (2)dane osobowe (2)wyrok KIO (2)umowy deweloperskie (2)Open-book (2)pliki elektroniczne (1)ochrona danych osobowych (1)konflikt interesów (1)korekty finansowe (1)uciążliwe warunki umowy (1)metatagi (1)2014/24/UE (1)opis przedmiotu zamówienia (1)skan oferty (1)Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (1)sytuacja ekonomiczna (1)zasada anonimowości (1)regulamin dialogu (1)Zamówienia in-house (1)transformacja cyfrowa (1)naruszenie dóbr osobistych (1)POIŚ (1)anonimowość (1)zamówienie na usługi prawne (1)potencjał osób trzecich (1)konkurs (1)screening (1)start-up (1)doświadczenie (1)eafip (1)rozmowa (1)kontrahent (1)podatki w zamówieniach publicznych (1)rynek brytyjski (1)połączenia (1)zgoda na przetwarzanie danych osobowych (1)dobre praktyki (1)praca konkursowa (1)tryby udzielania zamówień publicznych (1)wydatki niekwalifikowalne (1)metadane (1)umowa z wykonawcą (1)klauzule niedozwolone (1)SPV (1)dotacje unijne (1)zamówienia podprogowe (1)negocjacje z ogłoszeniem (1)anonimowość w konkursie (1)Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (1)przetarg na usługi prawne (1)RPO (1)e-discovery (1)kryteria selekcji (1)test statystycznej jednorazowości (1)baza danych (1)gość bloga (1)innowacyjne zamówienia publiczne (1)blog (1)MyNetwork (1)roszczenie (1)skarga (1)ICT (1)cloud computing (1)umowy wzajemne (1)przejęcie długu (1)Unia Europejska (1)ryzyka kontraktowe (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog IPwSieci.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję